POSLOVNIK KNJIŽNICE

IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA KNJIŽNICE KOČEVJE

Naslov: Trg zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje

Telefon: 01/ 893 13 20

Fax: 01/ 895 19 36

E-mail: sikkoc@koc.sik.si

www.knjiznica-kocevje.si


DELOVNI ČAS

od ponedeljka do petka od 9.00 do 19.00 ure

ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure


POSLOVANJE Z UPORABNIKI  KNJIŽNICE

Knjižnično gradivo si lahko izposodi vsak posameznik ali predstavnik organizacije, ki se z lastnoročnim podpisom zaveže, da se bo ravnal po poslovniku knjižnice.

 

UPORABNIKOM SO NA VOLJO NASLEDNJE KNJIŽNIČNE USLUGE:

  1. uporaba knjižničnega gradiva,
  2. uporaba knjižničnih prostorov,
  3. pomoč pri iskanju gradiva in informacij,
  4. izobraževanje uporabnikov pri iskanju informacij,
  5. posredovanje in pomoč pri iskanju gradiva in informacij,
  6. bibliopedagoške ure za organizirane skupine predšolskih in osnovnošolskih otrok ter dijakov.

 

ČLANARINA

Članarina se plačuje po priloženem ceniku in velja eno leto od dneva vpisa. Otroci in mladina do 18. leta ne plačujejo članarine. Nezaposleni izkazujejo svoj status s potrdilom Zavoda za zaposlovanje, ki ne sme biti starejše od treh mesecev.

 

ČLANSKA IZKAZNICA

Ob vpisu dobi član izkaznico, ki jo mora predložiti ob VSAKEM obisku knjižnice. Izkaznica omogoča dostop do knjižničnih storitev in NI  PRENOSLJIVA.

 

IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA

Izposojevalni rok je praviloma 21 dni. Izjema so knjige za domače branje in revije tekočega letnika, ki imajo izposojevalni rok 7 dni. Izposojevalni roki za posamezno gradivo so zabeleženi na izpisu.

 

IZPOSOJA NEKNJIŽNEGA GRADIVA

avdio kasete……..… 21 dni

igrače………………….. 21 dni

CD-rom……………….. 21 dni

CD plošča……………. 21 dni

video kasete….…….. 14 dni

DVD…………….…………. 7 dni

zvočne knjige………. 21 dni

elektronske knjige…14 dni

Izposojevalni rok se brezplačno podaljša samo enkrat. Vsa nadaljnja podaljšanja so plačljiva. Za podaljšanje zaprosi uporabnik osebno, po telefonu ali pa si podaljša gradivo preko portala COBISS+  MOJA KNJIŽNICA ali mCOBISS za mobilne naprave. Če je gradivo rezervirano, podaljšanje NI možno. Prav tako nista možni izposoja in podaljšanje, če ima uporabnik dolg več kot dva meseca.  Če so ugotovljene poškodbe gradiva, mora uporabnik poravnati stroške po veljavnem ceniku.

 

REZERVACIJE

Uporabniki knjižnice lahko rezervirajo vse knjižnično gradivo, ki je namenjeno izposoji na dom. Rezervacije so lahko osebne, telefonske ali preko  portala COBISS+ – MOJA KNJIŽNICA ali mCOBISS za mobilne naprave. Obveščanje o rezerviranem gradivu po elektronski pošti je brezplačno, po telefonu pa se zaračunava po veljavnem ceniku. Rezervirano gradivo čaka na uporabnika dva delovna dneva. Strošek neprevzetega gradiva je 1,00 EUR na enoto gradiva. V primeru, da po rezervirano gradivo ne morete priti, nas o tem obvestite po telefonu.

 

ZAMUDNINA

Za prekoračene roke izposoje se zaračunava DNEVNA zamudnina za posamezno enoto gradiva. V primeru daljše zamude se zaračunajo še stroški opomina in stroški morebitne izterjave.

 

OPOMINI

1. opomin se pošlje 30 dni po poteku izposojevalnega roka za knjižno gradivo in 15 dni za neknjižno gradivo. 2. in 3. opomin se pošljeta v razmaku 30 dni oziroma 15 dni. Za izterjavo dolgov lahko direktor knjižnice pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je pooblaščena za vodenje izvršbe. Cene opominov se seštevajo.

 

POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO  GRADIVO

Če uporabnik gradivo izgubi, ima dva meseca časa za iskanje gradiva. V tem času mu zamudnina ne teče. Izgubljeno oziroma uničeno gradivo nadomestijo uporabniki z enako enoto in poravnajo stroške obdelave. Če to ni možno, plačajo odškodnino, ki jo določi Svet knjižnice.

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA (MKI)

Knjižnica omogoča MKI samo svojim članom. Izposojevalni rok gradiva, ki ga naša knjižnica nudi drugim ustanovam je 21 dni. Stroške za MKI zaračunava po veljavnem ceniku. Za gradivo, ki nam ga posredujejo od drugod pa moramo upoštevati njihove roke izposoje in zamudnino. Izposoja knjig iz knjižnic Dolenskega območja (Ribnica, novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje, Sevnica, Krško, Brežice) je brezplačna.

 

ČITALNICA

Uporaba čitalnice je brezplačna. Vsak obiskovalec čitalnice se mora evidentirati s člansko izkaznico ali kakim drugim osebnim dokumentom. Referenčno gradivo iz čitalnice se ne izposoja na dom. Izposojajo pa se stare številke revij tekočega letnika. Uporabo čitalnice določa ČITALNIŠKI RED.

 

UPORABA RAČUNALNIKOV

Uporaba računalnikov je brezplačna. Vsak uporabnik računalnika se mora evidentirati s člansko izkaznico ali kakim drugim osebnim dokumentom.

Njihovo uporabo določajo PRAVILA ZA UPORABO RAČUNALNIKOV.


CENIK JE SESTAVNI DEL PRAVILNIKA O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA  KNJIŽNICE.

V kolikor uporabniki knjižnice ne upoštevajo tega poslovnika, jim lahko Svet Knjižnice Kočevje s sklepom onemogoči nadaljnjo izposojo in koriščenje knjižničnih uslug. Poslovnik je napisan v slovenskem jeziku.

Poslovnik se hrani pri izposojevalnem pultu in je kadarkoli na voljo uporabnikom.

Morebitne spore pri izpolnjevanju določil tega poslovnika rešuje SVET KNJIŽNICE KOČEVJE in OKRAJNO SODIŠČE KOČEVJE.